REGULAMIN NAJMU SAMOCHODÓW


 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Najmu Samochodów (dalej: Regulamin), szczegółowo określa, zasady wynajmu pojazdów.

 2. W razie sprzeczności pomiędzy umową i Regulaminem, strony związane są postanowieniami umowy.

 3. Najemcą może być osoba pełnoletnia, posiadająca ważne prawo jazdy. Najemcą może być również, osoba prawna, jednakże, należy wskazać osoby, które będą używać przedmiotu najmu w imieniu osoby prawnej.

 4. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu w używanie lub w podnajem osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego.

 5. Najemca ma prawo używania przedmiotu najmu po drogach publicznych, wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 6. Najemca ma prawo używania przedmiotu najmu za granicą, na drogach, bądź w strefach równorzędnych ze wskazanymi w pkt I ppkt 5 Regulaminu, po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego.

 7. Każdy samochód Wynajmującego, będący przedmiotem najmu jest sprawny i posiada aktualne badania techniczne, wykupioną polisę ubezpieczenia OC.

 8. Każdy samochód Wynajmującego, będący przedmiotem najmu, jest wyposażony w turbosprężarkę, koło dwumasowe, monitoring GPS. 1. Prawa i obowiązki Najemcy 1. Najemca, ma prawo używać przedmiotu najmu w zakresie wskazanym w pkt I ppkt 5 i 6 Regulaminu.

 2. Najemca lub osoba, o której mowa w pkt I ppkt 3 Regulaminu, jest zobowiązana:

 1. posiadać przy sobie, podczas używania przedmiotu najmu niezbędne dokumenty, tj. ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC, umowę najmu samochodu i inne dokumenty wymagane prawem;

 2. zabezpieczyć przedmiot najmu przed kradzieżą, a w szczególności, każdorazowo zamknąć przedmiot najmu po jego opuszczeniu, włączyć wszystkie urządzenia antywłamaniowe, pozostawiać samochód w miejscach strzeżonych, zabrać z pojazdu dokumenty wskazane w pkt II ppkt 2 Regulaminu;

 3. przestrzegać przepisów ruchu drogowego;

 4. dbać o czystość i porządek przedmiotu najmu;

 5. tankować paliwo właściwe dla danego rodzaju silnika przedmiotu najmu, jedynie, na renomowanych stacjach benzynowych przez, przykładowo; Orlen, Lotos, Shell, Statoil, BP – dowód zakupu do wglądu na żądanie Wynajmującego, a w razie awarii samochodu do wglądu autoryzowanego serwisu;

 6. sprawdzać stan płynów i olejów, ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, oraz działania świateł w przedmiocie najmu;

 7. zwrócenia przedmiotu najmu umytego i posprzątanego, zatankowanego do pełna, w ustalonym terminie;

 8. niezwłocznie poinformować Wynajmującego o problemach w realizacji umowy najmu, w tym, o kradzieży, zniszczeniu, uszkodzeniu czy awarii przedmiotu najmu, bądź, zawinionej utracie dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 2 Regulaminu.

 1. Najemca lub osoba, o której mowa w pkt I ppkt 3 Regulaminu, jest zobowiązana stosować się do następujących zaleceń Wynajmującego:

 1. prowadzić przedmiot najmu tak, aby prędkość obrotowa silnika nie wynosiła mniej niż 1500obr/min oraz nie więcej niż 3500obr/min;

 2. nie prowadzić przedmiotu najmu dynamicznie, gdy silnik jest zimny (gdy świeci niebieska kontrolka temperatury silnika), tj. wprowadzać silnik na wyższe obroty niż 2300obr/min;

 3. przed każdym wyłączeniem silnika, należy odczekać minutę z silnikiem pracującym na wolnych obrotach, celem wystudzenia turbiny;

 4. nie przekraczać prędkości 130 km/h, niezależnie od drogi na której porusza się Najemca.

 1. Najemca lub osoba, o której mowa w pkt I ppkt 3 Regulaminu, nie może:

 1. prowadzić przedmiotu najmu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających;

 2. palić w przedmiocie najmu tytoniu, e-papierosów, kadzidełek itp.;

 3. dokonywać przeróbek w przedmiocie najmu;

 4. przewozić większej ilości osób, niż dopuszczalna;

 5. przekraczać dopuszczalną ładowność;

 1. W przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym, w szczególności, popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, Najemca ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym, jest zobowiązany zapłacić mandat lub grzywnę. 1. Prawa i obowiązki Wynajmującego


 1. Wynajmujący ma prawo do:

 1. wynagrodzenia ustalonego w umowie;

 2. kontrolowania sposobu wykonywania umowy poprzez monitoring GPS, znajdujący się w przedmiocie najmu.

Nie stosowanie się do zaleceń wskazanych w pkt II ppkt 3 Regulaminu, przez okres dwóch minut, powoduje automatyczne wyłączenie silnika przedmiotu najmu.

 1. Wynajmujący ma obowiązek dostarczenia Najemcy, przedmiotu najmu w stanie o jakim mowa w pkt I ppkt 7 i 8 Regulaminu.


 1. Zwrot przedmiotu najmu


 1. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w godzinach pracy Wynajmującego.

 2. Zwrot przedmiotu najmu w czasie innym, niż godziny pracy Wynajmującego, jest dopuszczalny, po uprzednim ustaleniu.

 3. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu do siedziby Wynajmującego ze stanem paliwa zgodnym z protokołem przekazania.

 4. Przedłużenie czasu trwania umowy, wymaga zgody Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zgłosić wniosek, co najmniej, na dzień przed terminem zakończenia umowy.

 5. Brak odpowiedzi Wynajmującego na wniosek Najemcy, nie oznacza akceptacji wniosku Najemcy.

 6. Najemca jest zobowiązany przedstawić paragony lub faktury VAT, potwierdzające, iż tankował określone paliwo na stacjach benzynowych, wskazanych w pkt II ppkt 2 e Regulaminu.


 1. Kara Umowna


 1. Wynajmujący ma prawo naliczyć karę umowną Najemcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, wskazanego w Umowie lub Regulaminie przez Wynajmującego.

 2. Wysokość kary umownej za poszczególne zdarzenia, została określona w Cenniku.


 1. Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy


 1. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę, w przypadku niezastosowania się do postanowień pkt II ppkt 3 Regulaminu.

 2. Wynajmujący ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

 1. oddania przedmiotu najmu w używanie lub w podnajem osobie trzeciej, bez zgody Wynajmującego;

 2. korzystania z przedmiotu najmu po drogach i strefach innych, niż wskazanych w pkt I ppkt 5 i 6 Regulaminu;

 3. niestosowania się przez Najemcę do postanowień pkt II ppkt 2 a –f oraz h Regulaminu;

 4. niestosowania się przez Najemcę do postanowień pkt II ppkt 4 Regulaminu.


Niniejszy Regulamin, wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.